سامانه آیریس | نسخه مخصوص پارک علم و فناوری استان مرکزی

سامانه آیریس | نسخه مخصوص پارک علم و فناوری استان مرکزی

 

مسئول برگزاری تمامی دوره‌های پارک علم و فناوری استان مرکزی می‌باشد.

 

مشاهده وب‌سایت