صفحه‌ساز دانشگاه اراک

 سامانه  مدیریت صفحه‌های‌ سایت گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک

این سامانه توسعه داده شده تا این امکان را به مدیر گروه و کارشناس گروه بدهد که به راحتی برای انواع صفحات قالب ایجاد کرده و به انواع کاربران با سطح دسترسی های متفاوت این اجازه را بدهند تا پنل کاربری ساخته و با تایید مدیرگروه و کارشناس گروه به تولید محتوا بپردازند.

مشاهده وبسایت