سامانه صفحه‌ساز دانشگاه اراک

 سامانه صفحه‌ساز دانشگاه اراک

 

این امکان را به مدیر گروه و کارشناس گروه می‌دهد تا به راحتی برای انواع صفحات قالب ایجاد کنند و با تعریف انواع کاربران و سطح دسترسی‌های متفاوت، امکان طراحی صفحات مختلف را به آن‌ها بدهند. البته با توجه به نوع سطح دسترسی، امکان تایید صفحات توسط مدیرگروه و کارشناس گروه وجود دارد.

 

مشاهده وب‌سایت