موسسه کیمیای سبز (مرکزی)

موسسه کیمیای سبز (مرکزی)

 

سازمان مردم نهادی (NGO) است، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که داوطلبانه به منظور نشر آگاهی و احقاق حقوق شهروندی و با ارائه آموزش‌های عمومی (فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی) و مشارکت مردمی در جهت حفظ، احیا و توسعه طبیعت زمین می‌کوشد. کیمیای سبز در ۷ شهریور ماه ۱۳۸۴ تاسیس شد و پس از ارائه درخواست مجوز در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۶ موفق به اخذ مجوز از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آئین نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت/۳۱۲۱۸هـ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ مصوب هیئت محترم وزیران گردید.

 

مشاهده وب‌سایت