مدیر کل وب سایت, نویسنده در شرکت دانش‌بنیان ایده پردازان کیان وندا اندیشه (اِکوان)